top of page

ROUND OF 32

    Rishabh Chakraborty 1 - 3 Nayed Ali
                  Sahil Newar
2 - 1 Bikash Borboruah
Mrigankar Sonowal
0 (2) - 0 (3) Jiban Jyoti Gogoi
        Subhranil Kashyap
2 - 1 Rintoo Lahon
               Jun Mazumdar
1 - 0 Heerak
            Suraj Nepal
3 (6) - 3 (5) Joydeep Nunisa
                  Steve Millan
0 - 1 Rupak Gohain
  Jyotishman Bhagawati
0 - 3 Deep Gogoi
     Harshal Mahesh Kale
2 - 4 Dhruba Jyoti Sarmah
                 Mohan Gogoi
0 - 1 Mir Ikbal Hussain
                 A. M. Mortuja
1 - 0 Tuhin Sarma
               Lallawmsanga
0 - 3 David Mahodi
                    Lalfamkima
1 - 0 Vikas Baruah
Roshan Hrangkhawl
2 (0) - 2 (2) Marshall Shabong
         Koushik Changmai
2 - 1 Juganta Gogoi
  Ajang Kangthir Rongpi
1 - 0 St Solomon

ROUND OF 16

                 Nayed Ali 0 - 2 Sahil Newar
    Jiban Jyoti Gogoi
0 - 1 Subhranil Kashyap
          Jun Mazumdar
4 - 3 Suraj Nepal
           Rupak Gohain
2 - 1 Deep Gogoi
Dhruba Jyoti Sarmah
0 - 2 Mir Ikbal Hussain
     A. M. Mortuja 0 (5) - 0 (6) David Mahodi
              Lalfamkima
3 - 4 Marshall Shabong
    Koushik Changmai
0 - 2 Ajang Kangthir Rongpi

QUARTER FINAL

        Sahil Newar 0 - 3 Subhranil Kashyap
     Jun Mazumdar
0 - 5 Rupak Gohain
Mir Ikbal Hussain 
2 - 3 David Mahodi
Marshall Shabong
 
1 - 5 Ajang Kangthir Rongpi

SEMI-FINAL

      RUPAK GOHAIN    3 - 2   SUBHRANIL KASHYAP

 AJANG K RONGPI    0 - 1   DAVID MAHODI
bottom of page